Προσόντα, διορισμός και αμοιβή των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών

  • Προσόντα: Ο διαπιστευμένος διαμεσολαβητής πρέπει να είναι καταρτισμένος και να διαθέτει ειδικές γνώσεις σε θέματα διαμεσολάβησης. Στους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη εν προκειμένω περιλαμβάνοται η κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και η διαρκής ενημέρωση της εκπαίδευσης και της πρακτικής τους εξάσκησης όσον αφορά τις διαδικασίες διαμεσολάβησης, λαμβανομένων υπόψη των τυχόν σχετικών προτύπων ή συστημάτων διαπίστευσης.
  • Διορισμός: Ο διαμεσολαβητής πρέπει να συνεννοείται με τα μέρη σχετικά με τις κατάλληλες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης. Πριν αποδεχθεί τον διορισμό του, ο διαμεσολαβητής πρέπει να βεβαιωθεί ότι διαθέτει τις γνώσεις και τα προσόντα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης και της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, και εφόσον του ζητηθεί, παρέχει στα μέρη πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την πείρα του.
  • Αμοιβή: Ο διαμεσολαβητής οφείλει σε κάθε περίπτωση να παρέχει στα μέρη πληρη ενημέρωση για τον τρόπο αμοιβής του που σκοπεύει να εφαρμόσει, εκτός εάν οι σχετικές πληροφορίες έχουν ήδη παρασχεθεί. Ο διαμεσολαβητής δεν αποδέχεται την αποστολή του προτού όλα τα μέρη της εκάστοτε διαφοράς συμφωνήσουν με τις αρχές που ισχύουν για την αμοιβή του.
  • Κατάλογος διαπιστευμένων διαμεσολαβητών ΥΔΔΑΔ: Τηρείται επικαιροποιημένη λίστα διαπιστευμένων διαμεσολαβητών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ). Για την αναζήτηση διαμεσολαβητών μέσα από τη λίστα ΥΔΔΑΔ πατήστε εδώ