Σχολική Διαμεσολάβηση

Μια από τις αποτελεσματικότερες πρακτικές αντιμετώπισης της σχολικής βίας είναι η Σχολική Διαμεσολάβηση (Peer Mediation/School Mediation). Μαθητές και μαθήτριες, αφού εκπαιδευτούν από καθηγήτριες/καθηγητές τους, οι οποίοι έχουν ήδη επιμορφωθεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο, διαμεσολαβούν σε μαθητικές συγκρούσεις με διάλογο, ενεργητική ακρόαση και ενσυναίσθηση.

Η Διαμεσολάβηση Συνομήλικων, είναι μια διαδικασία ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, η οποία διεξάγεται μεταξύ των διαφωνούντων μαθητών και ενός ουδέτερου τρίτου συμμαθητή τους, ειδικά εκπαιδευμένου, του διαμεσολαβητή, μέσα σε ένα περιβάλλον διαλόγου, όπου υπάρχει σεβασμός και κατανόηση στις απόψεις όλων με σκοπό να βρεθεί μία κοινά αποδεκτή λύση από τους δύο διαφωνούντες, η οποία να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τους.

Οφέλη

Η Σχολική Διαμεσολάβηση, ως μέθοδος ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, ενθαρρύνει δασκάλους, καθηγητές και μαθητές να προάγουν τον διάλογο και την επικοινωνία μέσα στη σχολική κοινότητα μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας.